Telenet Cloud Online Help

Wat te doen bij klachten in geval van spam?

Wanneer u vindt dat er redenen zijn om klacht in te dienen, dient u eerst vast te stellen hoe en tot welke instantie u uw klacht kunt richten.


De illegaliteit die veel “spam” kenmerkt, kan van twee soorten zijn:


 • een elektronisch bericht kan illegaal zijn omdat hij van prospectieve aard is (waarvan de inhoud echter niet illegaal is) en omdat hij werd verstuurd zonder vooraf de toestemming van de beoogde persoon te hebben verkregen of omdat hij verder blijft verstuurd worden ondanks het feit dat de beoogde persoon gebruik heeft gemaakt van het recht op verzet;
 • een elektronisch bericht kan illegaal zijn voor wat zijn inhoud betreft (reclame voor geneesmiddelen, loterij, poging tot oplichting, bedrieglijke reclame, pedofilie, enz.). Over het algemeen wordt dit soort van elektronische berichten bovendien verstuurd zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon, en zal het verkrijgen van het elektronisch postadres vaak in overtreding met de bepalingen betreffende de persoonlijke levenssfeer gebeurd zijn.

Zo zal volgens het soort illegaliteit het aangeklaagde elektronisch bericht aanleiding geven tot het indienen van een klacht bij één van de volgende overheidsinstanties:


 • de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie;
 • de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;
 • de « Federal Computer Crime Unit », speciale recherche-eenheid van de federale politie.

Om de internetgebruiker te helpen zich te richten tot de meest geschikte instantie om klacht in te dienen, worden hieronder verschillende voorbeelden van illegale elektronische berichten aangehaald. Laat ons er meteen bij vermelden dat deze lijst niet volledig is en dat ze niet vooruitloopt op het gevolg dat de instantie bij wie de klacht wordt neergelegd, eraan zal geven.


De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie is bevoegd voor het ontvangen van klachten betreffende elektronische berichten:


 • die werden verstuurd zonder dat de dienstverlener de voorafgaande toestemming heeft verkregen en die van publicitaire aard zijn (in de zin van de verkoopsbevordering van een product of een dienst);
 • die een inhoud hebben die strijdig is met de reglementeringen ter bescherming van de consument, meer algemeen consumptie-oplichterij genoemd:
  • bedrieglijke reclame voor diëten en “miraculeuze” gezondheidsproducten;
  • bedrieglijk aanbod kredietkaarten of van betere kredietvoorwaarden;
  • bedrieglijke reclame betreffende zogenaamde “interessante” pakketreizen, enz.;
  • verboden reclame voor geneesmiddelen (viagra,...);
  • verboden reclame voor loterijen,…
 • waarin de afzender van de reclame een valse identiteit gebruikt, een verborgen adres of de de identiteit van een derde.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is bevoegd voor het ontvangen van klachten betreffende elektronische berichten:


 • verzonden door iemand waarmee u geen enkel contact hebt gehad, die u niet kent en die blijkbaar uw elektronisch postadres heeft verkregen zonder uw medeweten;
 • verzonden zonder dat de dienstverlener de voorafgaande toestemming van de bestemmeling heeft verkregen en die een prospectief karakter heeft, zonder publicitair te zijn (mail van religieuze, associatieve aard of politieke propaganda);

De “Federal Computer Crime Unit” van de federale politie is bevoegd voor het ontvangen van klachten betreffende elektronische berichten die een duidelijk illegaal karakter vertonen:


 • berichten van pedofiele aard;
 • berichten met daarin pogingen tot oplichting of afpersing van geld: de meest bekende is de “Nigeriaanse brief” waarin een persoon beweert een grote som geld te willen delen met de bestemmeling en waarin deze meedeelt dat er een voorschot dient te worden gestort om deze som te deblokkeren. Na het storten van het voorschot komt er natuurlijk geen geld!
 • berichten die virussen bevatten;
 • berichten die de verkoop voorstellen van drugs, wapens of andere verboden producten;
 • berichten met een racistisch of xenofoob karakter of die aansturen op haat wegens geslacht, godsdienst, enz. ;
 • berichten waarin de identiteit van een derde persoon onrechtmatig wordt gebruikt (eBay, skynet, citibank) en waarin de bestemmeling wordt gevraagd om veiligheidsredenen zijn persoonlijke gegevens mee te delen (wachtwoord, kredietkaartnummer, enz.).

Werd u zelf slachtoffer, leg dan klacht neer bij de lokale politie. Heeft u iets gezien op het internet en u wenst dit te melden, surf naar https://www.ecops.be/.

U kunt deze verschillende instanties bereiken op de volgende coördinaten:


Federale Overheidsdienst Economie,
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Simon Bolivarlaan 30
B - 1000 Brussel
E-mail: eco.inspec@mineco.fgov.be
Tel : +32 (0)2 208 36 11
Fax : +32 (0)2 208 3915
http://www.economie.fgov.be/


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Hoogstraat 139
B - 1000 Brussel
E-mail: commission@privacy.fgov.be
Tel: +32 (0)2 213 85 40
Fax: +32 (0)2 213 85 65
http://www.privacy.fgov.be/


Federale politie DGJ/DJF/FCCU « Federal Computer Crime Unit »
Notelaarsstraat 211
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 743 74 74
Fax: +32 (0)2 743 74 19

Opgelet: om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen klachten over spamming op een geldige manier te behandelen, moet de technische hoofding (of “header”) van het verdachte elektronische bericht verplicht toegevoegd zijn aan de klacht. De informatie in deze hoofdingen is inderdaad onontbeerlijk voor het identifi- ceren en lokaliseren van de verzender van spam. U kunt kennis nemen van de te volgen procedures voor het samenstellen van technische hoofdingen volgens het type e-mailprogramma dat u gebruikt, op het volgende adres: http://www.spamcop.net/fom-serve/cache/118.html


Bron: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

3 (2)
Artikel waardering (2 stem(men))
Geef een waardering aan dit artikel
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor dit artikel.
Gerelateerde artikels
Hoe pas ik mijn antispam instellingen aan?
1265 keer bekeken sedert Mon, Jun 21, 2010
Hoe werkt Antivirus & Antispam voor eigen mailservers?
1505 keer bekeken sedert Tue, Jul 8, 2008